Psihologija

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „LD MEDICA“ poseduje registrovanu službu medicine rada, i samim tim dozvolu za obavljanje sistematskih, prethodnih i periodičnih pregleda, izdavanje lekarskih uverenja, i obavljanje procene uslova i rizika na radnom mestu, u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.

U okviru psihologije obavljamo:

• Psihodijagnostika

Psihodijagnostika podrazumeva dijagnostičku procenu, uz korišćenje dostupnih, savremenih psihijatrijsko/psiholoških sredstava, kao što su psihološki strukturisani intervju, klinička procena, podaci od članova porodice, psihijatrijsko/psihološki upitnici, i druga dijagnostička sredstva. Ciljevi ovakve procene su: od procene trenutnog psihičkog funkcionisanja, indikacija za farmakoterapiju (lekove), procene osobina, intelektualnih sposobnosti, podobnosti i kapaciteta za psihoterapiju, do procena efekata primenjene terapije. U okviru psihodijagnostike primenjuje se i osnovna neuropsihološka procena.

• Profesionalna orijentacija

Profesionalna orijentacija je postupak usmeravanja na područje rada, koje najbolje odgovara psihofizičkim sposobnostima, osobinama ličnosti, i profesionalnim interesima, u cilju podrške u izboru zanimanja.

• Eksterne usluge HR

Profesionalna selekcija kandidata Kako vam možemo pomoći u odabiru najpodesnijeg kandidata za određenu radnu poziciju? Na više načina, a vi odaberite koji vam najviše odgovara: 1. Tako što ćemo sprovesti kompletan proces od analize radnog mesta do prezentovanja najužeg kruga kandidata 2. Uključivanjem u toku procesa, kada putem pojedinačnih procena najužeg kruga kandidata pomažemo u finalnom izboru 3. Implementaciji efektivne procedure zapošljavanja koju će sprovoditi HR sektor ili konsultovanju u vezi sa pojedinim koracima u selekciji – kreiranju oglasa, intervjua, testiranju…

POŠALJITE UPIT I ZAKAŽITE PREGLED

POŠALJITE UPIT I ZAKAŽITE PREGLED